10 stem bunch

Minimum 12" stem length

Basil-Mrs Burns Lemon

$7.00Price